Zajímavé články na téma

Kreditní karty - nákupy

Využívejte slev pro rodiny s dětmi

Rodinné pasy jsou projektem na podporu rodin s dětmi. Přináší rodinám slevy a další výhody. Nefungují v celé České republice. Jsou totiž aktivitou jednotlivých krajů. V současné době jsou do

Pokračovat

ZVN – Zvláště vysoké napětí

Víte, co přesně vyznačuje pojem zvláště vysoké napětí? Budete-li si chtít něco zjistit o elektrickém napětí, může vás zahltit obrovské množství různě složitých informací. Jako laik se v nich můžete obtížně orientovat.

Pokračovat

Zemní plyn

Zemní plyn je komodita, která se těží ze zemské kůry. V současné době mezi největší těžební země zemního plynu patří Ruská federace. Především z Ruska je tato komodita dodávána do celé Evropy. Proto

Pokračovat

Zelená karta

Zelená karta představuje doklad o zaplacení povinného ručení. Je jediným platným dokladem o zaplacení povinného ručení od ledna 2009. Řidič tímto dokladem potvrzuje zaplacení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nejen v České republice, ale

Pokračovat

Zákonný zástupce

Zákonnými zástupci u nezletilých dětí jsou zpravidla jejich rodiče. Pokud dítě nemá rodiče, stanovuje se zákonným zástupcem poručník. Zákonný zástupce zastupuje nezletilého v právních úkonech, na které nemá dítě způsobilost. Pokud je

Pokračovat

Wattmetr

Wattmetr je přístrojem měřícím činný výkon elektrického proudu. V současné době rozlišujeme analogové a digitální přístroje. Analogový wattmetr se skládá z dvojice cívek – z pevné s co nejmenším odporem („proudová cívka“) a pohyblivé s co

Pokračovat

Vysoký tarif

Vysoký tarif je doba, po kterou konečný odběratel, který má sjednanou dvoutarifovou sazbu za odběr elektrické energie, platí vyšší cenu za odebranou elektřinu. Mezi vysokým a nízkým tarifem přepíná distributor elektrické energie pomocí Hromadného dálkového

Pokračovat

Výroba elektrické energie

Výroba elektrické energie je v obecném vyjádření přeměnou jiného druhu energie na energii elektrickou. Průmyslové odvětví, které se výrobou elektrické energie zabývá, je energetika. Na počátku využití elektrické energie stál objev Voltova článku

Pokračovat

Výluky z povinného ručení

Z povinného ručení nejsou vždy hrazené všechny škody, které vzniknou. Existují výluky z povinného ručení. Do výluk patří škody, které vznikly na majetku či zdraví osobám žijící v jedné domácnosti. Nehradí se ani škoda,

Pokračovat

Výluky z havarijního pojištění

Výluky z havarijního pojištění představují situace, na základě kterých vám nebude uznaný nárok na pojistné plnění, a to i přesto, že máte uzavřené havarijní pojištění. Jde o rizika vyňatá z pojistného krytí. Výluky z havarijního pojištění jsou

Pokračovat